Gå direkt till huvudinnehåll

Frågor och svar

Filtrera bland frågorna

Avbrott


Vid akuta, större avbrott som påverkar merparten av våra kunder skickar vi ut information via e-post och sms till de kontakter som har önskat få den informationen. När det gäller mindre avbrott som är lokala lägger vi upp information på vår hemsida och i Kundportalen. Hos BRF:er och företag sätter vi upp lappar i trappuppgångar samt skickar information via e-post. Informationen skickas i regel till en allmän e-post om vi inte har fått information om annat.

Fjärrkyla


Fjärrkyla är ett effektivt sätt att svalka kontorsfastigheter, shoppingcentra och sjukhus utan utrymmeskrävande kylmaskiner och utan buller i eller runt fastigheten. Även serverhallar använder fjärrkyla för att kyla ner hallarna. Fjärrkyla produceras genom att vatten kyls ner på olika sätt för att sedan distribueras ut till anslutna fastigheter via ett slutet rörledningssystem i marken.


Mycket säker. Våra anläggningar är bemannade dygnet runt och det är sällan produktionsavbrott. Vi har även en kylackumulator i Solna där vi lagrar kallt vatten som används som reserv och när behovet av kyla är som störst.


Norrenergi producerar fjärrkyla på flera sätt: Genom frikyla som innebär att vi lånar kallt bottenvatten från djuphålor i Lilla Värtan utanför Brunnsviken, genom överskottskyla som vi får från våra värmepumpar när vi producerat fjärrvärme och genom kylmaskiner när värmebehovet är som störst. Läs mer om vår produktion här.


Fjärrkylan används främst för att få en behaglig inomhustemperatur i större kontorsfastigheter, sjukhus, affärscentrum och kommersiella lokaler. Även i dator- och serverhallar behövs kyla för att dyrbar utrustning ska fungera optimalt och inte ta skada.


Det beror på var din fastighet ligger. Idag försörjer vi stora delar av affärsområdena i Solna och centrala Sundbyberg, till exempel Arenastaden, Solna Business Park, Nya Karolinska Solna, Järva Krog, Bergshamra, Hallonbergen och området vid Bromma Blocks. Vi fortsätter utbyggnaden allt eftersom efterfrågan ökar. Kontakta oss gärna om du vill veta mer, telefon 08-475 04 40, eller e-post till kontakt@norrenergi.se. Läs gärna mer under Bli kylakund.


En kylcentral för över kylan från kylvattnet till husets eget ventilationssystem, där det kalla vattnet kyler luften som cirkulerar i fastigheten. Varje ansluten fastighet har sin egen kylcentral som ägs och sköts av fastighetsägaren.


Norrenergi tillhör pionjärerna när det gäller fjärrkyla i Sverige. Redan 1995 startade vi våra leveranser av fjärrkyla, och idag är vi Sveriges tredje största leverantör.


Fjärrkyla är effektiv och miljösmart då det går åt mycket mindre energi att skapa kyla centralt än med lokala kylmaskiner. Den bidrar också till att minska mängden klimatpåverkande köldmedier. Ofta produceras fjärrkyla genom att ta vara på energi som annars skulle gå förlorad. Fjärrkyla är bekvämt och har hög driftsäkerhet. Den bullrar inte, kräver inget underhåll och tar knappt någon plats i fastigheten,


Nej, inte längre. Naturskyddsföreningen lade ner märkningen för fjärrkyla den 1 april 2018. Men det påverkar inte vår fjärrkylas miljöprestanda eftersom den produceras med 100 % förnybara bränslen.

Kontakt


De vanligaste frågorna hittar du här, under Frågor och svar. Om du inte hittar det du söker så är du välkommen att höra av dig via e-post till kontakt@norrenergi.se eller ringa oss på 08-475 04 40.


Ring oss på 08-475 04 40. 

Fjärrvärme


Fjärrvärme innebär att vatten värms upp i ett värmeverk och pumpas ut i ett slutet rörledningssystem. Via en fjärrvärmecentral överförs värmen till vattnet för husets element och till tappvarmvatten


Först ut i Sverige var Karlstad, som startade sin fjärrvärme 1948. I Sundbyberg byggdes den första fjärrvärmeanläggningen 1953 och ungefär tio år senare kom fjärrvärmen i Solna i gång.


Nej, radiatorerna innehåller husets eget vatten. I fjärrvärmecentralen förs värmen över från fjärrvärmenätets cirkulerande vatten till kundens radiatorsystem via en värmeväxlare. På samma sätt värms kallvatten upp till varmvatten och vattnet man tappar i kranen är alltså uppvärmt kallvatten och inte fjärrvärmevatten.


Nej, man kan säga upp sitt abonnemang och gå över till andra uppvärmningsformer när man vill.


Mycket säker. Det är sällan avbrott i vår produktion. Vi har också flera olika pannor som gör att om vi skulle få problem med en panna kan vi använda en annan. Och skulle det bli en läcka i fjärrvärmenätet kan vi, med hjälp av ventiler, dela upp nätet i mindre delar för att bibehålla jämn värme.


En stor del av värmen kommer från Solnaverket. Där produceras den med hjälp av renat avloppsvatten och förnybara biobränslen som pellets, en restprodukt från sågverksindustrin. Vi har även ett samarbete med Stockholm Exergi som levererar en viss mängd värme till oss. Vid behov är leveranserna de omvända. När det är riktigt kallt ute producerar vi även värme i Sundbybergsverket  Läs mer om vår produktion här.


Vatten får en högre kokpunkt ju högre tryck det utsätts för. Trycket i fjärrvärmenätets ledningar är väldigt högt. Det höga trycket trycker fram vattnet upp till fastigheter som ligger högt placerade i fjärrvärmenätet.


Mycket små. Det rör sig om cirka 5-6 procent.


Det beror lite på var du bor. Norrenergis nät omfattar framför allt Solna och Sundbyberg men även delar av Stockholm och Danderyd. Välkommen att kontakta oss på kontakt@norrenergi.se eller läs mer under Bli värmekund.


De flesta rör är gjorda av stål, mindre rör kan även vara gjorda av koppar. Utanpå finns ett lager av polyuretanskum som har en mycket bra isoleringsförmåga, och ytterst finns en mantel av PEH-plast som skyddar isoleringen.


Det svalnar inte mycket eftersom det finns en effektiv skumisolering.


När en fastighet byter ägare vill vi alltid ha in en flyttanmälan som är underskriven av både den gamla och den nya ägaren. Du kan fylla i blanketten elektroniskt, skriv sedan ut och underteckna den. Därefter kan du antingen skicka blanketten per post eller skanna in den och bifoga i ett e-postmeddelande till kontakt@norrenergi.se. Vi har två olika blanketter som gäller, en för flerbostadshus och en för dig som är villakund. Här hittar du blanketterna.

Om du har några frågor kring blanketten ringer du oss på 08-475 04 40. 


Under sommaren används enbart uppvärmning av tappvarmvatten i fastigheten, medan värmesystemet till elementen är avstängt. Normalt är det värmesystemet som gör att det är en ganska jämn och låg returtemperatur hela tiden när systemet är i drift. Tappvarmvattnet ger en låg returtemperatur när man använder varmvatten, men om inget varmvatten används blir returtemperaturen högre.

Mellan 1 maj och 30 september gäller inget temperaturtillägg och det tillkommer därför ingen extra kostnad om returtemperaturen blir hög under denna period. Är du villakund betalar du inget temperaturtillägg alls.


Returtemperatur är den temperatur som fjärrvärmevattnet har när det går tillbaka till oss från din värmecentral. Om den är för hög kan det finnas flera olika förklaringar till det, men oftast beror det på någon av följande orsaker:

  • Att styrventilen eller blandningsventilen är trasig eller har dålig funktion.
  • Att värmesystemet behöver injusteras.
  • Att värmekurvan är för högt ställd eller att cirkulationspumpen är onödigt högt ställd.

En låg returtemperatur sänker dina kostnader och gör samtidigt att produktionen blir mer effektiv. För ju bättre din värmecentral kan ta tillvara på värmen i vattnet som flödar in i din central, desto svalare blir returtemperaturen och då blir din kostnad lägre.

Om många arbetar med att få ner sin returtemperatur blir dessutom hela vårt fjärrvärmesystem mer effektivt, eftersom värmen då tas bättre till vara och mindre vatten behöver pumpas runt.

 

 


Norrenergis pellets är en restprodukt från sågverksindustrierna. De kommer direkt från svenska leverantörer eller via vårt lager i Hargshamn där vi tar emot bränsle från Sverige och Baltikum. Som en del av Bra Miljöval-kriterierna för värmeproduktion måste all pellets vi köper vara FSC MIX-certifierad och bestå av råvara från FSC-certifierat skogsbruk.


En värmekurva är de inställningar som reglerar hur varmt du ska ha det i din fastighet. Värmekurvan ställs in i din värmecentral och bestämmer vilken temperatur som ska skickas ut till elementen vid en viss utomhustemperatur. När värmekurvan är rätt inställd ska inomhustemperaturen vara densamma oavsett hur varmt eller kallt det är utomhus.


Energideklarationen innehåller i nuläget inga tvingande åtgärder – däremot rekommendationer på energibesparingar. Vi på Norrenergi hjälper dig gärna om du har funderingar kring rekommendationerna eller om du behöver hjälp att göra en energideklaration. Hör av dig till kontakt@norrenergi.se eller ring 08 475 04 40.


Den ger en överblick över byggnadens energistatus och är ett bra verktyg för att se hur det går att använda mindre energi utan att sänka kvaliteten på inomhusmiljön. Det kan handla om optimering av befintliga system men också sådant som ska in i underhållsplanen, till exempel när det är dags för fönsterbyte nästa gång.

Energiexperten tittar också på installationstekniska åtgärder såsom byte av fläktar, uppgradering av den befintliga värmecentralen eller installation av solceller.


Under www.boverket.se/sv/energideklaration finns uppgifter om vilka byggnader som ska ha energideklaration och vad en sådan ska innehålla. Där finns även en digital handbok som innehåller allt du behöver veta om energideklarationen.

Några tips om var du hittar dina uppgifter:

- Ytuppgifter framgår av byggnadens ritningar, som finns på kommunens webbplats (sök på ”bygglov”).

- Uppgifter om beräknad årsförbrukning av fjärrvärme finns längt ner på din senaste faktura från Norrenergi, som även går att hitta på Kundportalen.

- Vatten- och elförbrukning hittar du i allmänhet på fakturan från respektive leverantör.

- Kolla gärna den gamla energideklarationen – om det inte har varit några ombyggnader de senaste tio åren är många uppgifter samma som då.


Var tionde år ska alla flerfamiljshus samt byggnader med en golvyta över 250 kvadratmeter och som ofta besöks av allmänheten ha en energideklaration. Och eftersom det är tio år sedan detta infördes är det många bostadsrättsföreningar och företag som nu behöver upprätta en ny.


Energideklarationen görs på plats av en certifierad energiexpert på uppdrag av byggnadsägaren. Energiexperten lägger sedan in uppgifterna i energideklarationen direkt i Boverkets register. Här finns kontaktuppgifter till certifierade energiexperter.


De nya energideklarationerna är inte riktigt jämförbara med de gamla. Detta beror på att man har ändrat jämförelsetalen och idag har nybyggda, energisnåla fastigheter som referens för den bästa klassningen. Det gör att färre fastigheter får klassning A eller B än tidigare trots att fastigheten inte har blivit sämre ur energisynpunkt. Jämför till exempel med ett gammalt kylskåp, det har sällan energiklass A. Och eftersom de flesta hus inte är nybyggda har de inte heller de bästa energiklasserna.


En energideklaration innehåller följande:

- Den uppvärmda arean i huset.

- Energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel.

- Åtgärdsförslag för att minska energianvändningen om energiexperten har föreslagit sådana.

- Byggnadens radonvärde om en sådan mätning är utförd.

- Uppgifter om värmesystemet och ventilationssystemet i byggnaden.

OBS: Det är enbart fastighetsenergin som finns med i energideklarationen, inte hyresgästernas verksamhetsenergi eller de boendes hushållsenergi.


Du kan läsa mer på sidan Bli värmekund och du hittar också mer information i broschyren Värm din fastighet med fjärrvärme. 

Faktura


I dokumentet Så här läser du din faktura hittar du en förklaring till de olika delarna i fakturan och fakturaspecifikationen.


Du loggar in på din internetbank och letar upp avanmälan för tjänsten. Där följer du sedan instruktionerna för avanmälan.


Alla Norrenergis kunder som har en internetbank med denna tjänst kan anmäla sig till e-faktura. Det går även bra att en annan person än avtalstecknaren tar emot fakturan. Men tänk på att det alltid är avtalstecknaren som är betalningsskyldig och som får eventuella påminnelser.

När det gäller företag och bostadsrättsföreningar måste kontot vara kopplat till organisationsnumret för företaget eller föreningen.


Ja det går alldeles utmärkt. Du ansöker om autogiro i din internetbank.


För dig som är villakund kan nedanstående banker erbjuda e-faktura:

• Nordea
• Swedbank och samverkande Sparbanker
• Handelsbanken
• SEB
• Skandiabanken
• Danske Bank
• Sparbanken Öresund
• ICA-Bank
• Länsförsäkringar Bank
• Sparbanken Syd
• Ålandsbanken
• Marginalen Bank

När det gäller företag och bostadsrättsföreningar är det något färre banker som anslutit sig till tjänsten. Nedan ser du de banker som erbjuder e-faktura till företag och bostadsrättföreningar:

• Nordea Internetbanken Företag
• Handelsbanken Företag
• Swedbank Internetbanken Företag
• Danske Bank Företag


Du loggar in på din internetbank och letar upp listan för de företag som har möjlighet att skicka e-faktura. Fyll sedan i de uppgifter som efterfrågas i anmälningsformuläret.

När det gäller företag och bostadsrättsföreningar måste kontot vara kopplat till organisationsnumret för företaget eller föreningen.

Så snart du anmält dig på din internetbank skickas informationen till Norrenergi. Om du har anmält dig senast den 30:e i månaden kommer du att få den kommande fakturan som e-faktura.


För att kunna skilja ur självfakturorna från andra fakturor används ett momslöpnummer, men det ska inte jämföras med fakturanummer.


Det går bra att kvitta beloppet mot till exempel fjärrvärmefakturan. Meddela oss vilken/vilka fakturor du vill kvitta emot på e-post: kontakt@norrenergi.se. Det går också bra att vid bankgiro-/postgirobetalningar kvitta kreditfakturan, om denna är mindre än summan av debetfakturorna.


Det är ett krav från Skatteverket att momsregistreringnummer eller organisationsnummer ska finnas med på fakturan när vi köper istället för att sälja.


Nej tyvärr går det inte eftersom Norrenergi skattemässigt ses som en köpare av överskottsvärme, och inte en leverantör. Vi får inte nettobokföra ingående och utgående moms på en och samma faktura. Vid ytterligare frågor, kontakta vår ekonomiavdelning som kan svara mer detaljerat. Hör av dig på telefon 08-475 04 00.


Det är ett krav från Skatteverket att det ska stå Självfaktura när vi köper istället för att sälja. Mer att läsa finns under på Skatteverkets webbplats


Självfakturan betalas ut 30 dagar efter fakturadatum om vi har fått ert bank- eller plusgiro. Meddela oss bank- eller plusgiro till e-post: kontakt@norrenergi.se.

Fjärrvärmecentralen


Nej, i de allra flesta fall är det kundens egen.


Vi har tillsatt ett färgämne som heter Pyranin, för att kunna spåra eventuella läckor. Pyranin är ett färgämne som bland annat används i kosmetika och rengöringsprodukter såsom tvål, schampo och diskmedel. Pyranin är ofarligt och inga andra kemikalier är tillsatta i vårt fjärrvärmevatten.

Även om det är sällsynt kan det ibland uppstå fel i fjärrvärmecentralen som gör att fjärrvärmevattnet kommer in i varmvattenledningen, vilket då ger grönt varmvatten. Då kan det vara bra att veta att man inte behöver oroa sig för att det ska finnas farliga ämnen i vattnet men som regel bör man inte dricka varmvatten eller använda det till matlagning. Givetvis bör man snarast åtgärda felet i fjärrvärmecentralen.

Vi hjälper dig gärna med din värmecentral, kontakta oss på kontakt@norrenergi.se eller ring oss på 08-475 04 40. 


Returtemperatur är den temperatur som fjärrvärmevattnet har när det går från din värmecentral tillbaka till oss. Delta T är temperaturskillnaden mellan fjärrvärmevattnet som går till (framledning) respektive från (retur) värmecentralen.

Om framledningstemperaturen är 90 grader och returtemperaturen är 40 grader är alltså Delta T 50 grader. Returtemperaturen ska vara så låg som möjligt medan Delta T ska vara så högt som möjligt.


Ja, med Norrenergis tjänst Värmetrygg får du regelbunden kontroll av din fjärrvärmecentral och har också tillgång till fria akuta besök. Om du vill lära dig mer om din värmecentral kan du även beställa en driftgenomgång.

Läs mer om våra tjänster här eller kontakta oss på kontakt@norrenergi.se.


Värmekurvan ställs in i din värmecentral och bestämmer vilken temperatur som ska skickas ut till elementen vid en viss utomhustemperatur. När värmekurvan är rätt inställd ska inomhustemperaturen vara densamma oavsett hur varmt eller kallt det är utomhus. Om värmekurvan är för högt ställd blir det onödigt varmt i fastigheten vilket ökar förbrukningen, särskilt om de boende vädrar ut värmen. Dessutom blir avkylningen sämre om man har för varmt inomhus.

Termostatventilerna på elementen reglerar inomhustemperaturen så att elementen slår av när till exempel sol eller datorer genererar värme. Kurvan ska ändå hållas på en lagom nivå — framförallt inte för hög — för att du ska slippa onödiga kostnader.


Systemtrycket bestäms av hur högt den översta radiatorn i fastigheten är placerad. Man brukar räkna med cirka tre meter per våning. I ett hus med tre våningar och en höjd på cirka tio meter bör trycket ligga på mellan 1 och 1,5 bar, vilket kan översättas i mVp (meter vattenpelare). 1 bar = 10 meters vattenpelare.

Trycket/volymen varierar vid olika temperaturer på vattnet. Därför har man ett expansionskärl som tar upp volymförändringarna i systemet. Om du skulle fylla på för mycket i systemet gör det inget eftersom det finns en säkerhetsventil som öppnar om trycket blir alldeles för högt.


Nej, normalt ska automatiken se till att ventilen för värmeregleringen stänger och att cirkulationspumpen stannar vid en inställd utomhustemperatur, till exempel 16° C. Denna funktion kallas vanligen för pumpstopp eller sommarurkoppling. I många fall står den inställd i fabriksinställning vilket är onödigt. Om styrning till cirkulationspumpen saknas kan man stänga av den via strömbrytaren. Men då kan det vara bra att starta pumpen några gånger under sommaren så att den inte kärvar fast till hösten.


Vi på Norrenergi hjälper gärna till att justera in fjärrvärmecentralen så att den går optimalt – många av energiexperternas förslag i en energideklaration är just styr- och reglertekniska åtgärder. Ett exempel på en sådan åtgärd är vår tjänst Värmesmart, som oftast sänker energianvändningen med cirka åtta procent. Här kan du läsa mer om våra tjänster.

Kundportalen


Absolut! Alla våra kunder har tillgång till sitt eget konto i vår kundportal. Här presenteras förbrukning och kostnader på ett överskådligt sätt. Du kan även ställa in olika typer av bevakning så att du får en avisering om något inte fungerar som det ska.

Mer om alla våra tjänster hittar du under Energitjänster. Om du vill ha mer information är du välkommen att höra av dig till oss på kontakt@norrenergi.se eller telefon 08-475 04 40.


När du väl har skapat ett konto är du själv administratör och kan bjuda in de personer du önskar. Du kan välja om personen ska vara användare eller administratör. Administratören ser vilka som har tillgång till kontot och kan själv lägga till och ta bort personer.


Dygnsvärdena hittar du genom att välja effektuttag alternativt energianvändning i statistiken. Värdena presenteras som en signatur med utetemperaturen på x-axeln. Du kan också ladda hem dygnsvärdena med exportfunktionen. Du som är villakund har enbart statistik för energianvändning.


Nej inte ännu, vi skickar däremot alltid ut rapporterna via e-post.


Du kan välja att bevaka returtemperatur och effekt.


Du får en rekommendation när du befinner dig i dialogrutan för att skapa en bevakning.


När det gäller effektbevakningarna så är rekommendationen personligt anpassad. Rekommendationen för returtemperatur är däremot allmän. I statistiken kan man se vad returtemperaturen normalt är. Man kan exempelvis se returtemperaturen månad för månad. Om returtemperaturen har legat runt 40 grader historiskt kan man kan sätta sin bevakning på 50 grader osv.


Dagen efter att ett gränsvärde har överstigits får du en avisering. Du kan välja att bli aviserad varje dag eller veckovis. En avisering skickas när det finns en avvikelse som inte blivit kvitterad. Du får maximalt en avisering per dag oavsett hur många okvitterade avvikelser du har och oavsett hur många fastigheter du har under bevakning.


När du har kvitterat den så får du inte längre något meddelande om att du har okvitterade avvikelser förrän det kommer en ny.


Du kan bara ändra lösenord om du har ett lösenord. Har du skapat ett konto med bank-id har du inget lösenord utan måste beställa ett. Det gör du i utloggat läge. Lösenordet måste innehålla minst en bokstav och en siffra, och får inte vara kortare än åtta tecken.


Ja, du kan kan ändra din e-postadress i inloggat läge under Mina sidor/Min profil/Mina uppgifter. När du ändrar
e-posten loggas du ut av säkerhetsskäl och kan därefter logga in igen.


Det är väldigt enkelt. Du går in på Admin och sedan Behörighet. Där klickar du på Skapa ny användare och fyller i formuläret som kommer upp.


Snabbast skapar du ditt konto genom att använda bank-id. Är du företag eller bostadsrättsförening så verifierar du dig med fakturanumret från en av dina fakturor som inte är äldre än tre månader. Om du inte vill logga in med bank-id väljer du istället att skicka förfrågan så hjälper vi dig. Allt börjar med att du klickar på Skapa konto i inloggningsrutan så gör du ditt val därefter.


Det kan bero på att du ännu inte skapat ditt konto. Börja med att klicka på Skapa konto så kan du sedan välja bank-id som inloggningsmetod.


Ja. Du väljer att ställa in larm i funktionen Bevakningar. Du väljer ett gränsvärde och så fort det blir en avvikelse från gränsvärdet får du en avisering. För att säkra att du sett avvikelsen behöver du kvittera den. Sedan får du inte fler aviseringar om samma avvikelse. All historik sparas.


De finns dels under Fakturor under Mina sidor, dels på översiktssidan.


Ja, du hittar dem på sidan Fakturor under Mina sidor. Radfakturor eller samlingsfakturor kan tyvärr inte visas, så hör av dig till oss på kontakt@norrenergi.se om du behöver någon information kring dessa.


Ja det kan du, det gör du under Min profil, under Mina sidor.


Ja, det gör du genom att bocka ur radioknapparna på förstasidan under Bevakning.


Om du inte kan ditt nuvarande lösenord måste du beställa ett nytt. Det gör du i utloggat läge på inloggningssidan. Ett e-postmeddelande skickas till dig med en länk där du kan skapa ett nytt lösenord.