X

För en 100 % förnybar framtid

Våra åtgärder för en 100 % förnybar framtid

I år är det 25 år sedan Norrenergi bildades av Solna stad och Sundbybergs stad. Solnaverkets historia sträcker sig dock längre bak i tiden – och verket är under ständig utveckling. Ersättning av de återstående fossiloljepannorna, användning av Mälarvatten för värme- och kylproduktion och inleverans av pellets med båt är bara några av framtidsplanerna.

För över 50 år sedan invigdes Solnaverket och idag får över 100 000 människor miljömärkt fjärrvärme från oss. Solnaverket har med andra ord en nyckelroll för städernas energiförsörjning.

– Vi tittar hela tiden på hur produktionen kan utvecklas och förbereder just nu en ansökan om ett nytt miljötillstånd för Solnaverkets verksamhet, för att bland annat kunna ersätta våra större oljepannor med biobränsle. Samtidigt planerar Solna stad att bygga ett bostadsområde nära fjärrvärmeverket. Norrenergi och Solna stad utreder därför tillsammans hur vi kan samlokalisera bostadsbyggandet med utvecklingen av verket, säger Staffan Stymne, chef för Strategi och utveckling på Norrenergi.

Ansökan lämnas till mark- och miljödomstolen så snart miljökonsekvensbeskrivningen är färdigställd och detaljplanen är antagen, vilket sker någon gång under 2019.

181210 Solnaverket Huvudsta flygvy framtid.jpg

Så här kan det se ut när utvecklingen av Solnaverket och det nya bostadsområdet i Huvudsta är verklighet.

– När man bygger bostäder så nära vår verksamhet är det viktigt att noggrant utreda eventuella olägenheter för de boende, till exempel i form av lukt, buller och rökgas. Det handlar om att anpassa både utformning av Solnaverket och bostäderna så att allas behov tillgodoses. Utredningsarbetet sker tillsammans med Solna stads planenhet och samarbetat har hittills varit jättebra.

Klimatsmarta åtgärder

Andra klimatsmarta åtgärder som vi tittar på är att frakta in pellets med båt och anlägga datacenter inne på Solnaverkets område.

– Det byggs allt fler datacenters och här finns stora möjligheter till synergier med vår produktion genom att ta vara på överskottsvärmen från servrarna. Det här är i sin linda men har en stor framtida potential, säger Staffan Stymne.

Vidare tittar vi på att använda Mälarvatten istället för renat avloppsvatten till värmepumparna och kylmaskinerna.

181210 Staffan Stymne chef strategi o utveckling Norrenergi - kopia.jpg

Staffan Stymne, chef för Strategi och utveckling

Möjliggöra en helt fossilfri produktion

– Det övergripande målet med alla dessa åtgärder är att kunna hantera bortfallet av renat avloppsvatten från Bromma reningsverk, som planeras att stängas tidigast under 2025 – men framför allt möjliggöra en helt fossilfri produktion och bidra till en hållbar stadsutveckling i Solna och Sundbyberg, säger Staffan Stymne.