X

Små förändringar när avtalsvillkor ändras för dig i villa

Enligt överenskommelse mellan Konsumentverket och branschorganisationen Energiföretagen Sverige har de allmänna avtalsvillkoren för dig i villa ändrats något. De nya villkoren börjar gälla den 1 april 2019.

En av förändringarna i de uppdaterade avtalsvillkoren är att bestämmelsen om personuppgiftshantering upphävts – punkt 1.4 i villkoren – eftersom den blivit inaktuell när personuppgiftslagen ersattes av dataskyddsförordningen (GDPR).

Regler kring distansförsäljning har också ändrats, men det påverkar inte vår verksamhet eftersom vi inte använder oss av försäljning på distans. Förändringarna i de allmänna avtalsvillkoren för konsument som Konsumentverket och Energiföretagen Sverige kommit överens om gäller leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk och de nya villkoren börjar gälla den 1 april.

Nedan finner du närmare information om de revideringar som gjorts.

Från PUL till GDPR
Till följd av införandet av vår nya dataskyddsförordning, GDPR, har den bestämmelse som tidigare funnits avseende personuppgiftshantering – punkt 1.4 i villkoren – upphävts. Bestämmelsen har upphävts eftersom den blivit inaktuell i samband med att personuppgiftslagen ersatts av dataskyddsförordningen.

Anpassning av regler för distansförsäljning
De bestämmelser som rör försäljning på distans och utanför affärslokaler, samt ångerrätt – punkt 2.3 och 2.4 – har anpassats till de nya regler som införts i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen).

De nya reglerna innebär i huvudsak att avtal vid uppsökande telefonförsäljning endast kan ingås efter säljsamtalet. Det vill säga det som sägs i samtalet är att betrakta som ett anbud från leverantören. Leverantören ska skriftligen bekräfta anbudet till konsumenten och avtal ingås genom att konsumenten skriftligen accepterar anbudet efter telefonsamtalet. Lämnas inte sådan skriftlig accept är avtalet ogiltigt. Ångerfristen på 14 dagar börjar löpa den dag avtalet ingås, under förutsättning att konsumenten fått lagstadgad information om ångerrätten.

Liten textförändring
I punkt 9.1 i avtalsvillkoren, som rör uppsägning av avtal, har en ändring av enbart redaktionell karaktär gjorts.

Här hittar du de nya allmänna avtalsvillkoren för konsument, fjärrvärme – enskilt bruk.