X

Samråd om utvecklingen av Solnaverket och bostäder i sydvästra Huvudsta

Byggnadsnämnden i Solna beslutade nyligen att genomföra samråd om ett program för utveckling av Solnaverket och bostadsbebyggelse öster om Huvudstaleden. Samrådet pågår under november och december.

Programmets syfte är att pröva möjligheten att förtäta med cirka 800-900 nya bostäder i sydvästra Huvudsta, kring Storgatan och Alphyddevägen, och möjligheten för Norrenergi att utveckla Solnaverket som ligger väster om Huvudstaleden. Genom att behandla såväl bostäder som Solnaverket i samma process kan vi säkra en utveckling där de olika delarnas behov, och konsekvenserna av dem, avvägs parallellt så att de inte motverkar varandra. 

161102 Programomrade besk.pngFlygbild över programområde (vit markering)
Långsiktigt hållbar produktion

Solna och Sundbybergs städer växer kraftigt och en viktig del i en hållbar stadsutveckling är att både befintlig och ny bebyggelse har tillgång till en miljöriktig och trygg försörjning av värme och kyla. Detta behöver Norrenergi planera för. Solnaverket spelar en viktig roll i vår strävan att utveckla energisystemet så att det blir helt fossilfritt och ännu mer kretsloppsbaserat.

Idag sker värmeproduktionen i Solnaverket till största delen med spillvärmen från renat avloppsvatten och genom förnybara biobränslen (träpellets och biolja). Vid riktigt kall väderlek används fortfarande en viss del fossil olja. Nya förutsättningar behövs för att Solnaverkets produktion ska kunna bli helt förnybar och klara sig utan spillvärmen från renat avloppsvatten när Bromma reningsverk avvecklas. Förberedelserna för en tillståndsprocess för ett nytt miljötillstånd för Solnaverket har därför inletts.

Samrådstid

Programsamrådet pågår under november och december. Den 21 november klockan 18 – 20 hålls samrådsmöte på Solna strandväg 96 . Läs mer på solna.se .