X

Samråd om temporär grundvattensänkning

Samråd om temporär grundvattensänkning för kylalager

Norrenergi bjuder in till samråd om temporär grundvattensänkning i bergrummet under Sundbybergsverket. Sänkningen är ett första steg för att kunna göra om bergrummet till kylalager och kunna tillgodose den ökande efterfrågan på fjärrkyla.

Norrenergi planerar att göra om ett nedlagt oljebergrum i Sundbyberg till ett lager för fjärrkyla. Bergrummet är beläget på fastigheten Ekorren 2 och Pollux 2. Lagret behövs för att kunna möta den ökande efterfrågan på förnybar fjärrkyla som används för att skapa en behaglig inomhustemperatur på kontor, sjukhus och köpcentrum, samt för att kyla värmealstrande maskinvaror i till exempel serverhallar.

Kylalagret kommer att använda spillkyla från vår värmepumpsproduktion. Det innebär att mängden köldmedel i staden kan minska eftersom fjärrkylan ersätter lokala kylmaskiner. Att producera fjärrkyla i ett kylalager innebär också lägre elbehov och koldioxidutsläpp än lokala kylmaskiner.

Tillstånd för att leda bort vatten från bergrummet

För att kunna installera nödvändig utrustning i lagret behöver grundvattnet i bergrummet temporärt sänkas. Vi behöver därför ansöka om tillstånd för detta enligt 11 kapitlet Miljöbalken och därmed ingår också att göra en miljöbedömning. Det innebär bland annat att personer som kan bli berörda på något sätt får möjlighet att yttra sig och vi bjuder därför in till samråd.

Samrådets syfte

Syftet med samrådet är att dels informera om planerna, dels ge fastighetsägare till närliggande fastigheter möjlighet att komma med synpunkter på planerad vattenverksamhet, och ge oss kompletterande information. På så sätt kan närboende och fastighetsägare påverka miljöbedömningen och övriga ansökningshandlingars omfattning och inriktning.

I underlaget för samråd finns en redogörelse för utförandet och eventuell påverkan på omgivningen. Du hittar det här. Norrenergi samråder i ett undersökningssamråd enligt kapitel 6 Miljöbalken och ansökan hanteras av mark- och miljödomstolen. Länsstyrelsen i Stockholms län är tillsynsmyndighet. Företaget Bergab hjälper till med ansökningsprocessen.

Välkommen med dina synpunkter

Vi ser fram emot dina synpunkter och vill gärna att du även meddelar oss om något saknas eller skulle vara felaktigt i samrådsunderlaget. För dokumentationens skull vill vi helst ha skriftliga svar, men det går också bra att ringa om du har frågor eller funderingar. Samrådstiden pågår till den 20 oktober 2019.

Välkommen att ställa frågor och skicka dina synpunkter till Jenny Svensson, Bergab, e-post: jenny.svensson@bergab.se, telefon: 0708 – 749841. Bifoga gärna era kontaktuppgifter om vi skulle ha följdfrågor.

Övriga kontaktpersoner:

Carl Berndtsson, miljöingenjör Norrenergi. E-post: carl.berndtsson@norrenergi.se
Telefon: 0706 - 750415

Magnus Swedblom, projektledare Norrenergi. E-post magnus.swedblom@norrenergi.se
Telefon: 0706 - 177748