X

Samråd om detaljplan för Solnaverket

Fler än 100 000 människor får idag sin värme och sitt varmvatten från Norrenergis fjärrvärme. Vår värme och kyla i kretslopp utgör själva grunden för den hållbara staden och har därför en central roll i planeringen för städernas framtida energiförsörjning.  

I juni 2017 godkände Byggnadsnämnden i Solna planprogrammet för bostäder i sydvästra Huvudsta och utveckling av verksamheten på Solnaverket. Därefter startade arbetet med två detaljplaner, en för Solnaverket och en för sydvästra Huvudsta, som nu är ute på samråd. För Solnaverkets verksamhet behövs dessutom ett nytt miljötillstånd som utfärdas av Mark- och miljödomstolen. Ansökan om nytt miljötillstånd omfattas av en annan lagstiftning men löper parallellt med processen för ny detaljplan och har ett separat samrådsförfarandet. 

Långsiktigt, hållbar produktion

Solna och Sundbybergs städer fortsätter att växa kraftigt och en förutsättning för en hållbar stadsutveckling är att både befintlig och ny bebyggelse har tillgång till miljöriktig och trygg försörjning av värme och kyla. Detta behöver Norrenergi planera för. Solnaverket spelar en viktig roll i vår strävan att utveckla energisystemet så att det blir helt fossilfritt och bygger på fler smarta kretslopp. 

Solnaverket.jpgSolnaverket. Fotomontage Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB

Idag sker värmeproduktionen i Solnaverket till största delen med spillvärmen från renat avloppsvatten och genom förnybara biobränslen (träpellets och biolja). Vid riktigt kall väderlek används fortfarande en viss del fossil olja. Nya förutsättningar behövs för att Solnaverkets produktion ska kunna bli helt förnybar och klara sig utan spillvärmen från renat avloppsvatten när Bromma reningsverk avvecklas. 

Samrådstid och underlag

Detaljplanerna finns ute på samråd till och med den 30 april 2018. Planbeskrivning, plankarta och MKB (miljökonsekvensbeskrivning) hittar du här till höger. Övriga samrådshandlingar hittar du på www.solna.se/krukmakaren.

Samrådsmöte

Samrådsmöte för de båda detaljplanerna hålls den 27 mars 2018 kl.18.00 – 20.00, i ljushallen på Solna strandväg 96

Har du frågor?

Frågor besvaras av planarkitekt Marcus Schramm, telefon. 08-746 10 00, e-post: marcus.schramm@solna.se

Lämna synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen senast den 30 april 2018, via e-post till byggnadsnamnden@solna.se eller post till Miljö- och byggnadsförvaltningen, Solna stad, 171 86 Solna. Ange ärendebeteckning BND 2017:506 samt ditt namn och din fysiska adress.