X

Samråd om ansökan om miljötillstånd för utveckling av Solnaverket pågår

Samråd om ansökan om miljötillstånd för utveckling av Solnaverket

Fler än 100 000 människor får idag sin värme och sitt varmvatten från Norrenergis fjärrvärme. Vår värme och kyla i kretslopp utgör själva grunden för den hållbara staden och Solnaverket har därför en central roll i planeringen för städernas framtida energiförsörjning.

Just nu pågår arbetet med två detaljplaner, en för Solnaverket och en för sydvästra Huvudsta, som nu är ute på samråd. För att kunna utveckla Solnaverkets verksamhet behövs dessutom ett nytt miljötillstånd som utfärdas av Mark- och miljödomstolen. Ansökan för detta löper parallellt med processen för ny detaljplan och har ett separat samrådsförfarande som nu är inlett.

Avgränsningssamråd enligt kapitel 6 miljöbalken

Inför arbetet med att ta fram miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) till tillståndsansökan, bjuder Norrenergi in allmänheten och andra berörda att samråda om hur MKB:n ska avgränsas i omfattning och detaljeringsgrad. Det gäller bland annat verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning samt de miljöeffekter som verksamheten kan medföra. Inkomna synpunkter kommer att beaktas vid upprättande av MKB.

Planerade förändringar i verksamheten utgörs i huvudsak av:

  • Ersättning av befintliga fossiloljepannor
  • Ny pelletspanna i kraftvärmeutförande
  • Användning av mälarvatten för värme- och kylproduktion
  • Hamnanläggning för mottagning av pellets

Samrådstid och underlag

Ansökan om nytt miljötillstånd för Solnaverket finns ute på samråd till och med den 30 april. Samrådsunderlaget hittar du här till höger.

Har du frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Norrenergis miljö- och säkerhetschef Dana Wojciechowska på telefon 08-475 04 55 eller e-post till: dana.wojciechowska@norrenergi.se

Lämna synpunkter

Synpunkter på tillståndsansökan lämnas skriftligen till registrator@norrenergi.se eller till Norrenergi AB, Box 1177, 171 23 Solna, senast den 30 april 2018.