X

Reviderade avtalsvillkor för privatkunder

Energiföretagen Sverige har tillsammans med Konsumentverket tagit fram ett omarbetat förslag till allmänna avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser till konsumenter. Parterna har godkänt förslaget, och för dig som är privatkund hos Norrenergi börjar villkoren gälla den 1 juni 2017.

Att de nya villkoren tagits fram har sin upprinnelse i olika regelförändringar. För det första har fjärrvärmelagens bestämmelser om vad ett fjärrvärmeavtal ska innehålla ändrats och utvidgats. Och för det andra har Energimarknadsinspektionen kompletterat fjärrvärmelagen med föreskrifter och allmänna råd om mätning, rapportering och debitering av fjärrvärmeleveranser. Dessutom har det funnits ett behov av att förtydliga villkoren för att de ska bli enklare att tolka och tillämpa.

Nytt i villkoren, men inte nytt för oss

De största förändringarna återfinns i avsnittet som reglerar frågor kring mätning, avläsning, rapportering och debitering. I huvudsak innebär förändringarna i avsnittet att:

• Mätning och rapportering av mätvärden ska ske månadsvis.
• Debitering ska baseras på faktisk förbrukning.
• Debitering ska ske minst fyra gånger per år.
• Avläsning av mätvärden ska göras vid varje leveransperiods slut, som i normalfallet är en månad, liksom vid ett antal andra specificerade tillfällen, som exempelvis vid ägarbyte.
• Rapportering av mätvärden ska ske senast 15 dagar efter avläsning och avse debiteringsgrundande mätvärden.
• Saknade eller bristfälliga mätvärden ska ersättas med ett beräknat värde.
• Rapportering av information om historisk användning ska göras för särskilt bestämda tidsperioder.

På Norrenergi är punkterna ovan inget nytt. Vi lever redan upp till villkoren, och det har vi gjort sedan flera år tillbaka.

De nya villkoren börjar tillämpas den 1 juni 2017. För mer detaljerad information om förändringarna i avtalsvillkoren hänvisar vi till Energiföretagen Sverige