X

Nya detaljplanen för Krukmakaren 3 antagen i kommunfullmäktige

Nya detaljplanen för Krukmakaren 3 antagen i kommunfullmäktige

I veckan antog ett enigt kommunfullmäktige i Solna en ny detaljplan för Krukmakaren 3, där Solnaverket ingår. Det ger oss möjlighet att utveckla vår anläggning i Solna strand och vår hållbara produktion av värme och kyla i framtiden.

Diskussionen mellan Solna Stad och Norrenergi om hur Solnaverket kan utvecklas samtidigt som ett nytt bostadsområde kan byggas på andra sidan Huvudstabron, inleddes i september år 2015. Sedan dess har arbetet med en ny detaljplan för Solnaverket och nytt bostadsområde pågått i nära samarbete med Solna Stads stadsbyggnadskontor och Råsta projektutveckling. I måndags blev den nya detaljplanen antagen i Solna kommunfullmäktige.

Varför ny detaljplan?

En detaljplan styr bland annat vad man får bygga och vilken typ av verksamhet som får bedrivas inom ett område. Därför är det viktigt att man noga utreder vilka konsekvenser en ny detaljplan får för exempelvis miljö, omgivning, närboende och stadsbild. Många inblandade har synpunkter – och alla behöver få komma till tals.
Solnaverkets tidigare detaljplan gav ytterst lite möjligheter till utveckling inom området. Till exempel fick inga nya byggnader uppföras och befintliga fick inte byggas ut. Den nya detaljplanen innebär att vi får möjlighet att bygga ut Solnaverket om det behövs för att utveckla vår hållbara produktion av värme och kyla längre fram i tiden.
Nu inleds en tre veckors överklagandeperiod av detaljplanen innan den slutligen vinner laga kraft. Blir detaljplanen överklagad inleds en ny process och då tar det längre tid.

Nytt miljötillstånd är på gång

Nästa viktiga pusselbit som krävs för att möjliggöra den utveckling vi planerar är ett nytt miljötillstånd. Även här är vi i slutskedet. För ett drygt år sedan skickade vi in alla ansökningshandlingar och nu väntar vi på att Mark- och miljödomstolen i Nacka ska återkomma med besked om domstolsförhandlingar. Enligt plan ska detta ske någon gång under hösten. Illustrationen ovan visar hur Solnaverket skulle kunna se ut i framtiden. 

Illustration: Gatun Arkitekter.