X

Nya avtalsvillkor som följer dagens lagkrav

Från den 1 mars 2017 gäller nya avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser till näringsidkare. De justeringar som gjorts gäller främst mätning, rapportering och debitering av fjärrvärmeleveranser, samt hantering av personuppgifter enligt personuppgiftslagen. 

Att avtalsvillkoren för fjärrvärmeleveranser reviderats beror på förändringar på regelområdet. Fjärrvärmelagen har förändrats och till följd av det har Energimarknadsinspektionen utfärdat bestämmelser om mätning, rapportering och debitering av fjärrvärmeleveranser. Det är också på det området som de största ändringarna i villkoren återfinns, ett område där Norrenergi sedan länge uppfyller kraven. 

Vad är nytt?

De största ändringarna finns i det fjärde avsnittet i villkoren, vilket reglerar frågor kring mätning, avläsning, rapportering och debitering. Följande är nytt i avsnittet:
•    Mätning och rapportering av mätvärden ska ske månadsvis.
•    Debitering ska baseras på faktisk förbrukning.
•    Debitering ska ske minst fyra gånger per år.

Följande ändringar har gjorts för att avsnittet ska överensstämma med Energimarknadsinspektionens föreskrift:
•    Avläsning av mätvärden ska göras vid varje leveransperiods slut, som i normalfallet är en månad, liksom vid ett antal andra specificerade tillfällen, som exempelvis vid ägarbyte.
•    Rapportering av mätvärden ska ske senast 15 dagar efter avläsning och avse debiteringsgrundande mätvärden
•    Saknade eller bristfälliga mätvärden ska ersättas med ett beräknat värde.
•    Rapportering av information om historisk användning ska göras för särskilt bestämda tidsperioder.

En annan större ändring finns i de inledande bestämmelserna punkt 1.4 som reglerar hanteringen av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. Punkten har omarbetats så att den i allt väsentligt följer motsvarande punkt i de allmänna avtalsvillkoren för konsumenter. Revideringen tydliggör dels att personuppgifter kan komma att behandlas för marknadsföringsändamål av leverantören och under särskilda villkor av leverantörens samarbetspartner, dels att kunden när som helst kan säga nej till att dess personuppgifter behandlas för marknadsföring genom att anmäla det till leverantören.

Villkoren har också setts över så att de är tillämpliga oavsett om det är kunden eller leverantören som äger fjärrvärmecentralen.

För en detaljerad redovisning av ändringarna i villkoren hänvisas till Svensk Fjärrvärmes webbplats: www.svenskfjarrvarme.se. Du hittar avtalsvillkoren under kundsidorna och här till höger.