X

Norrenergi deltar i initiativet Färdplan fossilfri uppvärmning

Norrenergi deltar i initiativet Färdplan fossilfri uppvärmning

Igår lämnades uppvärmningssektorns färdplan för fossilfri uppvärmning över till regeringen på Fossilfritt Sveriges konferens. Norrenergi är en av många aktörer som deltar i initiativet. Visionen är att all uppvärmning av bostäder och lokaler ska ske utan fossila bränslen senast år 2030.

Uppvärmningssektorn och ytterligare tre branscher lämnade igår in sina färdplaner för att nå fossilfrihet till miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) och näringsminister Ibrahim Baylan (S) på Fossilfritt Sveriges konferens om fossilfri konkurrenskraft. 

– Att delta i Färdplan fossilfri uppvärmning ser vi som en naturlig del i vårt arbete med att rikta stort fokus på att höja miljöprestandan hos våra produkter, och hjälpa våra kunder så att deras energianvändning blir så effektiv som möjligt, säger Stefan Persson, vd Norrenergi.

– Uppvärmningssektorn i Sverige är unik i hur den redan nu med hjälp av biobränslen och energiåtervinning blivit i praktiken fossilfri. Nu är utmaningen att gå från att nolla koldioxidutsläppen till att fånga in och binda koldioxid och på det sättet bli klimatpositiv, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige som arbetar på uppdrag av Miljö- och energidepartementet. 

190320 Svante Axelsson Fossilfritt Sverige 2.jpgSvante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, fungerar som aktörernas länk till regeringen för att röja undan hinder och skapa förutsättningar för snabbare utsläppsminskningar.

Visionen: från fossilfri till klimatpositiv

I färdplanen beskrivs möjligheterna till en helt fossilfri uppvärmningssektor år 2030 och hur sektorn också, med hjälp av koldioxidinfångning vid förbränning av biobränsle (BECCS), kan bli en kolsänka och bidra till att minska halten växthusgaser i atmosfären till 2045.

86 företag, organisationer och kommuner har ställt sig bakom färdplanen för fossilfri uppvärmning och enats om följande vision: 
Uppvärmningssektorn ska vara fossilbränslefri år 2030. År 2045 ska sektorn vara en kolsänka som hjälper till att minska de totala svenska växthusgasutsläppen. Samverkan är ett viktigt medel för att åstadkomma omställningen.

Färdplanen redovisar de åtaganden som uppvärmningssektorns aktörer är beredda att göra för att visionen ska kunna förverkligas och inkluderar även komfortkyla i bebyggelsen. I dagsläget är fjärrkyla en mindre produkt än uppvärmning, men på sikt kan den få ökad betydelse. På Norrenergi ser vi en stadigt ökande efterfrågan i vårt område.

Fossilfritt Sverige – initiativ från regeringen

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Hittills har 400 aktörer gått med.
– Vi ser nu en förändring av spelplanen, där näringslivets branscher nu ligger före och driver på politikerna på vägen mot fossilfrihet. Färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft beskriver hur branscherna kan ställa om men också vilka krav de ställer på resten av samhället för att färdplanerna ska bli verklighet, säger Svante Axelsson.

Fjärrvärmens omställning är ett viktigt bidrag för klimatet

Uppvärmning och tappvarmvattenberedning i bostäder och lokaler omsätter nästan 100 TWh energi årligen enligt Värmemarknad Sverige. Fjärrvärmen i Sverige har ställt om från ett stort oljeberoende: 1995 användes 14 TWh fossila bränslen och drygt 20 år senare, 2016, användes 5 TWh. Förändringen är ett bra bidrag i omställningen av det svenska energisystemet.

Här hittar du färdplanen i sin helhet