X

Kyla till Bromma - det här händer nu

Kyla till Bromma – det här händer nu

I höstas startade vi arbetet med att bygga ut vår fjärrkyla till Bromma. Efter att ha klarat av de största utmaningarna, att korsa Bällstaviken och Ulvsundaleden, tuffar projektet vidare på flera platser i området.

I slutet av året ska kylan vara framme i NCC:s fastighet Hangar 5. Just nu jobbar vi parallellt på flera ställen och för dig som cyklar har vi goda nyheter. De tidigare avstängda cykelbanorna är sedan en tid öppna igen och vi behöver inte stänga av någon ytterligare cykelbana i detta projekt. En cykelbana kommer att behöva läggas om vid sidan av den befintliga, men ingen avstängning är nödvändig vilket är skönt nu när vädret blir varmare.

På väg uppför slänten på Bromma-sidan

Nu arbetar våra entreprenörer med att ta sig uppför slänten på Bromma-sidan av Huvudstabron. Några mindre sprängningar i berget görs nu i veckan för att rören ska kunna läggas ner, och troligtvis behövs ingen avstängning av trafiken.

Vi har även börjat schakta vid sidan om Norrbyvägen. När vi närmar oss Bryggerivägen behöver vi använda trottoaren för arbetet och då görs den högra filen om till gång- och cykelväg. Detta beräknas ske i slutet av maj och pågår till och med mitten på juli.

Arbeten på flera håll samtidigt

Förutom vid Norrbyvägen arbetar vi på två håll längs Ranhammarsvägen. Vår projektledare Ola Nordgren berättar:

– Längs södra Ranhammarsvägen har vi smalnat av vägen och flyttat busshållplatser för att kunna genomföra arbetet. Här liksom på många platser i Stockholm finns en omfattande infrastruktur i gatan, förutom vår värme och kyla finns ledningar för vatten, gas och stadsfiber med mera, som vi måste samsas med. Så det är en detaljerad samordning som krävs innan man startar den här typen av jobb.

ola-norrenergi-w 500.jpg

Vi jobbar även från andra änden av Ranhammarsvägen och beräknar att arbetena möts på mitten i november. Det går alltid att komma fram bredvid våra arbeten och på infarterna in till alla fastigheter läggs körplåtar över schakten, så att arbetet ska påverka framkomligheten så lite som möjligt.

Vid vändplanen av Lilla Ulvsundavägen har vi haft en tryckgrop för att kunna trycka rören under Ulvsundaleden. Den är nu återställd och sedan den 20 mars levererar vi byggvärme till NCC:s fastighet. Nu startar vi upp arbetet här och börjar schakta mot Ranhammarsvägen.

Har coronapandemin påverkat projektet?

De allra flesta branscher är på något sätt påverkade av coronapandemin som pågår. För den här typen av projekt finns en stor fördel som innebär en mindre risk – att arbetet pågår utomhus.

– Norrenergi har tydliga riktlinjer för vad som gäller nu och alla våra byggmöten sker digitalt via Teams eller Skype, säger Ola Nordgren. Även våra entreprenörer har tagit fram riktlinjer för hur de ska agera och hålla distans till varandra. Vår entreprenad har klarat sig bra utan någon större sjukfrånvaro och det är vi verkligen glada över.

Om du vill veta mer om projektet och dess tidplan hittar du det här.