Gå direkt till huvudinnehåll

Användarvillkor för Kundportalen

Gäller från 2021-10-12

Nedan följer dina rättigheter och skyldigheter du har som användare av Kundportalen. Villkoren gäller för dig som har ett konto och använder Kundportalen. Vid godkännande av användarvillkoren accepterar du och är bunden till alla nedan angivna villkor.

Användarens rättigheter

 • Användaren har alltid rätt att ta bort sitt konto utan att behöva ange skäl.
 • I inloggat läge har användaren möjlighet att ta del av sina uppgifter och Kundportalens tjänster.
 • Användaren har även möjlighet att uppdatera eller komplettera vissa av sina uppgifter, direkt i Kundportalen eller via kontakt@norrenergi.se, om hen anser att de inte är korrekta, stämmer överens med verkligheten eller att det saknas relevanta uppgifter.
 • Om användaren upptäcker att någon annan än användaren nyttjar kontot kan användaren kontakta Norrenergi enligt kontaktuppgifterna nedan, för att spärra och åtgärda intrånget.
 • Om användaren anser att dennes konto blivit spärrat eller felaktigt eller obefogat raderat, kan användaren begära att Norrenergi omprövar beslutet genom att kontakta Norrenergi via kontaktuppgifterna nedan.
 • Med kontotyp administratör har du även möjligheter att skapa konton för nya användare, vilket medför ytterligare villkor. Se vidare Villkor för kontotyp administratör nedan.

Användarens skyldigheter

 • Du som användare samtycker till att du inte använder Kundportalens tjänster för att:
  • använda inramningsteknik för att innesluta Norrenergis immateriella tillgångar såsom sidlayout, bild, text och form, utan tillåtelse från Norrenergi;
  • publicera, ändra, distribuera, reproducera eller sälja upphovsrättsskyddat material, varumärke, tjänsterna och vår programvara eller andra äganderätter utan tillåtelse från Norrenergi;
  • modifiera, demontera, extrahera vår källkod eller på annat sätt ändra eller få åtkomst till källkoden för tjänsterna;
  • medvetet eller genom vårdslöshet missbruka Kundportalen på ett sätt som stör eller förstör Norrenergis nätverk, dina eller någon annans konton eller tjänsterna på Kundportalen;
  • bygga eller benchmarka en konkurrerande produkt, eller kopiera funktioner och grafik från tjänsterna;
  • ladda upp eller överföra en programvara som kan eller är avsedd att skada eller på något sätt förstöra prestandarden för tjänsterna;
  • använda tjänsterna i strid med Norrenergis användarvillkor eller annan tillämplig lag;
  • kopiera, använda, överföra eller sälja tjänster eller data som finns tillgänglig via kontot till tredje man utan samtycke från Norrenergi;
  • på något annat sätt bryta mot Norrenergis immateriella rättigheter.
 • Om du som användare bryter eller misstänks bryta mot användarvillkoren eller missbrukar kontot kommer vi, utan att meddela dig, att ta bort eller inaktivera ditt konto.
 • Om du inte följer villkoren och vi inte vidtar åtgärder direkt innebär det inte att vi frånsäger oss någon rättighet att göra det i framtiden.

Norrenergis rättigheter

 • Norrenergi förbehåller sig rätten att ändra användarvillkoren i syfte att ständigt uppdatera och utveckla nya funktioner i systemen för att de ska vara anpassade till Kundportalens tjänster. Justeringar i användarvillkoren sker om Norrenergi finner att skrivna användarvillkor är felaktiga, inte är lämpliga eller fullständiga. Norrenergi meddelar dig via e-post eller sms inom trettio (30) dagar innan vi verkställer justeringarna i användarvillkoren, för att ge dig möjligheten att granska justeringarna. När de nya användarvillkoren trätt i kraft är du skyldig att följa dessa vid fortsatt användning av våra tjänster. Skulle någon del i användarvillkoren vara ogiltigt kvarstår fortfarande resterande del av användarvillkoren.
 • Norrenergi har upphovs- och äganderätt till alla tjänster, handelsnamn, varumärke, logotyp, domän och andra immateriella rättigheter som visas på Kundportalen.
 • Norrenergi förbehåller sig rätten att:
  • retroaktivt ta bort ett konto om användaren använder sig av oriktiga uppgifter,
  • inaktivera eller ta bort ett konto om vi måste göra det för att efterleva ett juridiskt krav eller domstolsbeslut,
  • ta bort ett konto om användaren har brutit mot användarvillkoren,
  • ta bort ett konto, som innehas av företag, bostadsrättsförening eller förvaltare, som har varit inaktivt i minst 12 månader. Innan Norrenergi tar bort ett konto på grund av inaktivitet skickas två separata påminnelser ut till användaren.
 • Norrenergi har inte någon skyldighet att godkänna nya användare av Kundportalen.
 • Norrenergi behåller alla immateriella rättigheter till all data som finns tillgänglig i Kundportalen och API-tjänsten. Norrenergi ger användaren en begränsad rätt att kopiera och använda data från Kundportalen eller API-tjänsten till sitt eget system. Användaren får inte kopiera, använda, överföra eller sälja data från Kundportalen eller API-tjänsten till tredje man utan samtycke från Norrenergi.

Säkerhet

 • Användaren ansvarar för att de lämnade kontouppgifterna är korrekt angivna.
 • Kontot är personligt och får inte överlåtas till någon annan.
 • Användaren ansvarar för att inte lämna ut kontouppgifter till någon annan.
 • Användaren ansvarar även för alla aktiviteter som sker via sitt inloggade konto, samt att kontot inte används av annan.
 • Användaren ansvarar för att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda sitt konto från intrång, användning av andra och för otillåtna aktiviteter.

Tillstånd du ger oss

Ansvarsfriskrivning

 • Norrenergi ansvarar under inga omständigheter för skador, varken direkta eller indirekta, utan begränsning. Vidare varken ansvarar eller ersätter Norrenergi för utebliven inkomst, förlorad vinst, avbrott i verksamhet eller förlust av data, som kan uppkomma vid användning av, eller hinder från att använda tjänsterna på Kundportalen, i den mån lagen tillåter. Norrenergi tar inte heller ansvar för skador eller förluster, som uppstår vid användning eller hinder av användning av tjänsterna på Kundportalen, i den mån lagen tillåter.
 • Norrenergi ansvarar inte för att data som finns tillgänglig är komplett eller korrekt.
 • Norrenergi garanterar inte att Kundportalen och tjänsterna som finns på Kundportalen är tillgängliga utan avbrott och utfäster heller ingen garanti om tillgänglighet av webbplatsen.
 • Ansvarsfriskrivningen gäller oavsett om användaren har ett aktivt konto eller inte på Kundportalen. Ansvarsfriskrivningen är inte begränsad av giltighetsbegräsningen som gäller för övriga villkor.

Villkorens giltighet

 • Villkoren är giltiga till dess att användarkontot har tagits bort antingen av användaren själv eller av Norrenergi.

1.1 Villkor för kontotyp administratör (datadelning)

För skapandet av ett nytt användarkonto gäller, i tillägg till Kundportalens villkor, även följande villkor för dig som administratör.

 • Administratören ansvarar för att det nya kontot är skapat till rätt användare. Vidare är Administratören ansvarig för att den nya användaren har behörighet att ta del av informationen som denne får tillgång till via användarkontot. Administratören ansvarar även för att de uppgifter som används för att skapa en ny användare har erhållits och hanterats i enlighet med GDPR samt andra tillämpliga lagar.

1.2 Villkor för tjänsten Energidata API

För användare som nyttjar tjänsten Energidata API gäller, i tillägg till Kundportalens villkor, även följande villkor för dig som användare.

Data och drift

 • Norrenergi åtar sig att tillhandahålla data av den kvantitet som samlats in från de anläggningar användaren har behörighet till och av den typ som erbjuds av tjänsten.
 • Användaren har rätt att hämta data av den kvantitet som samlats in från de anläggningar användaren har behörighet till och av den typ som erbjuds av tjänsten.
 • Norrenergi har rätt att logga alla slagningar som en användare gör, för att analysera hur tjänsten används, göra felsökningar och förbättra och utveckla tjänsten.
 • Vid driftstörning i tjänsten åtar sig Norrenergi att på egen bekostnad och med den skyndsamhet som omständigheterna påkallar, åtgärda driftstörningen eller avsaknaden av data. Vid omfattande driftstörningar informerar Norrenergi användaren via Kundportalen.

Support och dokumentation

 • Norrenergi tillhandahåller dokumentation som beskriver hur anrop mot Kundportalens databas ska göras.
 • Vid problem med anslutning till Kundportalens databas ska Norrenergi skyndsamt tillhandahålla vägledning kring dokumentationen.
 • Supporten innefattar inte integration av tjänsten i användarens egen programvara.

Ändringar och uppdateringar i tjänsten

 • Norrenergi åtar sig att meddela användaren i god tid vid en ändring av tjänsten som medför att användaren behöver vidta åtgärder för att bibehålla sin anslutning eller ändra i sin integration.

Hantering av API-nyckel

 • Användaren har rätt att förnya eller avaktivera sin API-nyckel och kan göra detta via sitt konto i Kundportalen.
 • Användaren ansvarar för att inte överlåta sin API-nyckel till personer som inte är behöriga att ta del av tjänsten.
 • Användaren ansvarar för att API-nyckeln inte missbrukas på sådant sätt att Norrenergis Kundportal utsätts för omotiverad belastning eller på annat sätt kan vara till skada för Norrenergi.
 • Användaren ansvarar för att hantera API-nyckeln enligt god praxis, inkluderat:
  • att inte bädda in API-nyckeln direkt i kod;
  • att inte spara API-nycklar i filer inuti applikationers källträd;
  • att förnya sin API-nyckel med regelbundna mellanrum.

Priser och prisvillkorsändringar

 • Priserna för tjänsten anges i vid var tids gällande prislista som går att finna på Norrenergis webbplats. Norrenergi förbehåller sig rätten att ändra priserna en gång per kalenderår. Norrenergi är skyldig att informera användaren om prisändringar senast 60 dagar innan ändringen sker.

Fakturering

 • Tjänsten faktureras på respektive anläggnings energifaktura om inte annat överenskommits med användaren.

Bindningstid och uppsägning

 • Användaren har rätt att när som helst säga upp tjänsten. Uppsägningen träder i kraft vid nästa månadsskifte om uppsägningen kommit in 10 dagar innan månadsskiftet och i annat fall vid efterföljande månadsskifte. Uppsägning ska ske skriftligen till kontakt@norrenergi.se.

 

Om du har frågor gällande användarvillkoren eller vill komma i kontakt med oss, är du välkommen att höra av dig till kontakt@norrenergi.se.