X

Värme märkt Bra Miljöval

Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval kännetecknas av mycket höga krav och kallas ibland ”Världens tuffaste miljömärkning”. Norrenergi var för tio år sedan först ut i Sverige med att miljömärka vår fjärrvärme med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.

Ett ökat miljöintresse från våra kunder tillsammans med höga ambitioner i vårt miljöarbete har drivit oss framåt. År 2008 respektive 2009 märkte vi all vår värme och kyla med Bra Miljöval. Naturskyddsföreningen valde sedan att lägga ner märkningen för fjärrkyla 1 april 2018. Märkningen syftar till att minska klimatpåverkan samtidigt som den ser till ett större samhällsperspektiv och tar hänsyn till den biologiska mångfalden.

Kriterierna för Bra Miljöval skiljer sig åt beroende på vilken produkt det gäller, men de bygger alla på samma grunder. Det gäller att minska klimatpåverkan och spara på naturresurserna. Den biologiska mångfalden och människans hälsa får inte hotas. Och material ska kunna återföras till naturens kretslopp, användas på nytt eller återvinnas.

Höga krav

Kriterierna som måste uppfyllas för miljömärkningen är tuffa och de utvecklas hela tiden i takt med att samhället förändras. För våra träbaserade biobränslen gäller till exempel att de måste vara spårbara och härstamma från ett FSC-märkt skogsbruk (Forest Stewardship Council). Inga bränslen får härstamma från genmodifierade organismer och palmolja får inte ingå.

När det gäller värmen som vi levererar får högst tio procent vara icke förnybar. Då inkluderas även transporter, lagring, förädling av bränslen och all el som används i produktionen. Den el som används i produktionen måste även den vara märkt med Bra Miljöval.

Varje år görs en revision för att säkerställa att produkterna lever upp till de fastställda kriterierna. Revisionen granskas av auktoriserade revisorer.

Vi tror att Bra Miljöval är rätt verktyg för att driva utvecklingen mot ett hållbart samhälle i balans med naturen.

Läs mer om kriterierna på Naturskyddsföreningens hemsida – se länkarna här intill.