Double-click to edit
Tap to edit
X

98,8 % förnybart

Under 2018 uppgick andelen förnybart bränsle i vår fjärrvärmeproduktion till 98,8 procent enligt Bra Miljöval. Då är även transporter inräknade.

Miljönyckeltal

All förbränning av bränslen ger upphov till utsläpp till luft i form av koldioxid, kväveoxider, svaveloxider och stoft. Utsläppen varierar från år till år är till stor del beroende på hur kalla vintrarna är.

Norrenergis produktion av fjärrvärme och fjärrkyla lever upp till mycket högt ställda miljökrav. Som en del i arbetet med att minska utsläppen bevakar vi värdena systematiskt och strävar efter att hela tiden förbättra produktionsprocessen.

Under ett normaltkallt år använder vi cirka två procent fossilt bränsle inklusive transporter. Andelen behövs fortfarande när det är riktigt kallt men vårt mål är att på sikt helt fasa ut fossilt bränsle ur vår egen produktion.

Kvartalsvisa miljövärden

Vi redovisar miljövärden för vår fjärrvärme varje kvartal. Så snart vi tagit fram miljövärdena för nästa kvartal så hittar du dem här intill. 

Våra miljövärden 2019

Nedan ser du de senaste årens utsläpp av koldioxid från vår värme och kyla. Här hittar du våra miljövärden för fjärrvärme 2019, med all information om vår bränslemix, nyckeltal samt vad våra nyckeltal baseras på. Och här hittar du våra miljövärden för fjärrkyla 2019.

99,2 % förnybart

Under 2019 uppgick andelen förnybart bränsle i vår fjärrvärmeproduktion till 99,2 procent enligt Bra Miljöval. Då är även transporter inräknade. När det gäller koldioxidekvivalenter är siffran 1,8 gram per kilowattimme. Under 2019 var andelen förnybart bränsle för fjärrkyla 100 procent precis som tidigare år och andelen koldioxidekvivalenter är 2 gram per kilowattimme.

Hör gärna av dig till vår Miljö- och hållbarhetsavdelning om du vill veta mer om våra nyckeltal, se kontaktuppgifter nedan.

  2019 2018 2017
CO2e g/kWh levererad värme 1,8 4 2
CO2e g/kWh levererad kyla      2 7 40*

Nyckeltalet för 2017 är högre jämfört med tidigare år eftersom en större mängd R134a släpptes ut vid ett haveri av en kylmaskin i Frösunda kylstation.

 

Carl B w.jpg

Carl Berndtsson, miljö- och hållbarhetschef
Telefon: 08-475 04 15
E-post:
fornamn.efternamn@norrenergi.se