X

Miljöcertifiering med Norrenergis fjärrvärme och fjärrkyla

Vi får många frågor om hur vår fjärrvärme och fjärrkyla lever upp till kraven i de olika system som finns för miljöcertifiering av byggnader. Det gäller inte minst det svenska systemet Miljöbyggnad, det brittiska BREEAM och det amerikanska LEED. Nedan ska vi försöka ge en vägledning i detta.

Miljöbyggnad

De olika nivåerna i Miljöbyggnad är Brons, Silver och Guld. Totalt betygsätts 16 indikatorer inom tre områden: Energi, Inomhusmiljö och Material. Valet av uppvärmnings- och kylsystem påverkar två av indikatorerna inom området Energi: Energianvändning och Energislag.

Genom att välja Norrenergis fjärrvärme och fjärrkyla når en fastighetsägare nivån Miljöbyggnad Guld gällande indikatorn Energislag.

BREEAM

De olika nivåerna i BREEAM är Pass, Good, Very Good, Excellent och Outstanding. För att uppnå den högsta nivån, Outstanding, krävs minst 85 procent av maximal poäng, goda innovativa lösningar samt en godkänd uppföljning efter tre år. Indikatorer inom tio olika områden poängsätts och summeras. Valet av uppvärmnings- och kylsystem påverkar två områden i BREEAM; Energi och Föroreningar. Indikatorerna Energianvändning och Energiförsörjning med låga koldioxidutsläpp tillhör området Energi och indikatorn Kvävedioxidutsläpp från värmekällor tillhör området Föroreningar.

Genom att välja Norrenergis fjärrvärme och fjärrkyla är förutsättningarna mycket goda för en fastighetsägare att nå höga nivåer i BREEAM*.

LEED

De olika nivåerna i LEED är Certifierad, Silver, Guld och Platinum. För att uppnå den högsta nivån, Platinum, krävs att byggnaden uppnår minst 80 poäng. Maximala poängen är 100 poäng + eventuella bonuspoäng. Valet av uppvärmnings- och kylsystem påverkar området Energianvändning, Optimize Energy Performance, det vill säga byggnadens energiprestanda.  För att bedöma en byggnads energiprestanda enligt LEED jämförs kostnaden för energianvändningen i ett referenshus (Baseline Building) med det faktiska huset (Proposed Building). Sweden Green Building Council (SGBC) med flera har arbetat fram en metod för LEED som även tar hänsyn till miljöfaktorer i syfte att främja miljövänliga energislag. SGBC-metoden baseras på en beräknad prestandafaktor som ger en lägre kostnad vid användning av miljövänliga energislag.

Genom att välja Norrenergis fjärrvärme och fjärrkyla är förutsättningarna mycket goda för en fastighetsägare att nå höga nivåer i LEED*.

För mer detaljerad information om hur Norrenergis fjärrvärme och fjärrkyla passar in i olika miljöcertifieringssystem, vänligen kontakta vår miljö- och säkerhetschef Dana Wojciechowska. Se kontaktinformation nedan.

*Förutsättningarna bedöms vara mycket goda enbart sett till användningen av Norrenergis miljömärkta fjärrvärme och fjärrkyla, men utan att ta hänsyn till fastighetens övriga prestanda och utformning. Bedömningen är gjord för att ge generellt vägledande information om miljöcertifiering med Norrenergis produkter. Inför en verklig miljöcertifiering av en enskild fastighet behöver en ny övergripande bedömning göras.

Dana W_Ny.jpg

Dana Wojciechowska, miljö- och säkerhetschef
Telefon: 08-475 04 55
E-post: fornamn.efternamn@norrenergi.se