X

Finansiell information

Med utgångspunkt i vårt miljöengagemang gör vi sedan flera år en integrerad redovisning. Eftersom målen för vårt hållbarhetsarbete hänger nära samman med våra övriga verksamhetsmål vill vi samredovisa vår finansiella information med vår hållbarhetsrapportering.

Vi vill verka för livskraft i vår stad på affärsmässiga grunder. Det vi erbjuder ska ha konkurrenskraftiga priser samtidigt som det produceras inom ramen för högt ställda miljökrav. I vår årsberättelse hittar du såväl vår finansiella rapportering som rapportering om vårt bidrag till en hållbar samhällsutveckling: via långsiktig lönsamhet, bästa möjliga miljöprestanda och ett genuint ansvarstagande för våra kunder, medarbetare och andra kunder i vår omvärld.

Rapporter

I länkarna här intill kan du läsa och ladda ner våra års- och hållbarhetsredovisningar. Om du vill beställa en tryckt version är du välkommen att kontakta oss på telefon 08‑475 04 40 eller via e-post till kontakt@norrenergi.se.

Nyckeltal

Våra nyckeltal för de senaste åren hittar du i tabellen nedan:

Nyckeltal och andra parametrar 2018 2017 2016
Nettoomsättning (mnkr) 791,2 760,6 795,8
Rörelseresultat (mnkr) 256,6 267,1 305,8
Balansomslutning (mnkr) 1807,9 2123,5 1 904,6
Avkastning på totalt kapital (%) 13,1 13,2 17,1