Double-click to edit
Tap to edit
X

Miljönyckeltal

All förbränning av bränslen ger upphov till utsläpp till luft i form av koldioxid, kväveoxider, svaveloxider och stoft. Utsläppen varierar från år till år är till stor del beroende på hur kalla vintrarna är.

Norrenergis produktion av fjärrvärme och fjärrkyla lever upp till mycket högt ställda miljökrav. Som en del i arbetet med att minska utsläppen bevakar vi värdena systematiskt och strävar efter att hela tiden förbättra produktionsprocessen.

Under ett normaltkallt år använder vi cirka två procent fossilt bränsle inklusive transporter. Andelen behövs fortfarande när det är riktigt kallt men vårt mål är att på sikt helt fasa ut fossilt bränsle ur vår egen produktion.

Våra miljövärden 2017

Nedan ser du de senaste årens utsläpp av koldioxid från vår värme och kyla. Våra värden för 2017 är nu definitiva och här hittar du all information om vår bränslemix, nyckeltal samt vad våra nyckeltal baseras på. De finns även i länken här intill.

Hör gärna av dig till vår Miljö- och säkerhetsavdelning om du vill veta mer om våra nyckeltal, se kontaktuppgifter nedan.

  2017 2016 2015
CO2e g/kWh levererad värme 2 10* 1
CO2e g/kWh levererad kyla      40** 0 10

* Låga utetemperaturer i kombination med nya lagkrav för emissioner medförde att bioolja inte kunde eldas som planerat. Därför ökade användningen av fossil olja och därmed även koldioxidutsläppet.

** Nyckeltalet för 2017 är högre jämfört med tidigare år eftersom en större mängd R134a släpptes ut vid ett haveri av en kylmaskin i Frösunda kylstation.

 

Carl B w.jpg

Carl Berndtsson, miljöingenjör
Telefon: 08-475 04 15
E-post:
fornamn.efternamn@norrenergi.se