Normalprislista fjärrkyla

Nedanstående priser gäller för fjärrkyla från och med 2017-01-01 och tillsvidare. Mervärdesskatt tillkommer till samtliga avgifter. I länken här intill hittar du prislistan som pdf.

Norrenergis prislista för fjärrkyla bygger på tre delar:

  • en fast del som beror på kundens abonnemangseffekt i kW
  • en rörlig del som beror på kundens energianvändning i MWh
  • en flödesdel som beror på hur mycket fjärrkylvatten som cirkulerar genom kundens central under maj till och med september. 

Anslutningsavgift

För anslutning till fjärrkylsystemet utgår en anslutningsavgift i form av engångsavgift.
Anslutningsavgiften offereras separat.

Kunden har, om kapacitet finns, möjlighet att öka den kontrakterade anslutningseffekten. Utökningen offereras separat som en engångsavgift.

Abonnemangsavgift

Abonnemangseffekten fastställs varje år som medelvärdet av de tre högsta timmedeleffekterna från tre olika dygn som Norrenergi mätt upp under perioden maj till och med september.

Fast årlig avgift  Abonnerad effekt (kW)*200  kr

Om abonnemangseffekten under innevarande år överstiger kontrakterad anslutningseffekt debiteras kunden en tilläggsavgift på 560 kr/kW för den överstigande effekten. Detta sker retroaktivt för året. 


Flödesavgift              

Flödesavgiften beräknas på hur mycket fjärrkylevatten som cirkulerat genom kundens fjärrkylecentral.

Avgiften är 0:90 kr/m3 och utgår från och med 1 maj till och med den 30 september. Under övrig tid utgår ingen flödesavgift.

Energiavgift

Energiavgift utgår efter gällande energipris i kr/MWh enligt nedan, multiplicerat med uttagen mängd i MWh under perioden.

Period Energipris per MWh
Oktober - April 145 kr
Maj - September 316 kr

Avläsning och debitering

Debitering sker normalt varje månad. Som underlag används avlästa värden alternativt beräknade, preliminära värden. Faktura sänds normalt ut inom 7 arbetsdagar efter månadsskifte.

Övrigt

Norrenergis kunder äger och ansvarar för kundcentralen. Servicetjänster erbjuds utanför denna prislista. Normalprislistan finns också som pdf i länken här intill, liksom även avtalsvillkoren.